คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสปีใหม่และตรุษจีน 2564

เมื่อ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง เวลา 07.30-18.30 น. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ และ ตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นิสิต บุคคลากร และ ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นการตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ให้พร และ เดินทางกลับวัดแล้ว มีการจับฉลากแจกรางวัล “อั่งเปา” จาก ผู้บริหารคณะฯ ใจดี สนับสนุนอั่งเป่า เป็นจำนวนเงิน ตามลำดับ ดังนี้ คณบดีฯ 9,000 บาท รองคณบดีฯ ท่านละ 3,000 บาท ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ท่านละ 500 บาท รวมเป็นเงินรางวัล 20,500 บาท โดย ผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ ได้รับรางวัลอั่งเปาเหล่านี้ ยกเว้น รางวัลใหญ่ (VIP Pao) จำนวน 2 รางวัล จาก ท่านคณบดี ที่ ผู้อยู่ในงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รางวัลอั่งเปา แบ่งเป็น JitRit Pao จำนวน 30 รางวัล ๆ 100 บาท Jew Pao จำนวน 5 รางวัล ๆ 300 บาท MiNi Pao จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 500 บาท Big Pao จำนวน 5 รางวัล ๆ 1,000 บาท และ สุดท้าย VIP Pao จำนวน 2 รางวัล ๆ 2,500 บาท กิจกรรมนี้ นอกจากจะได้ทำบุญสร้างกุศลให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสโดยทั่วกันแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเฮฮาตื่นเต้นเร้าใจ ให้กับบุคคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี ทางคณะฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทุกท่านทุกระดับ มุ่งมั่นทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนา คณะฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า “คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล” ให้จงได้ในเร็ววัน โดย เน้นที่สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นหลัก

ข่าว: ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธน หมั่นดี

Comments are closed.