คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์” ประจำปี 2565

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์” โดยจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐาน เรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และปฏิบัติการแผนซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่ อาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และแม่บ้านที่ทำงานภายในตึกคณะฯ จัดงาน ณ ห้อง MD4201 และลานจอดรถคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอก ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คุณกิตติฉัตร สอนสุภาพ และคุณพลอธิป ทิพย์วงค์ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคุณอภิชัย ดวงรัตน์ พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เป็นทีมวิทยากรผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการจัดการเรียนสอนภาคปฏิบัติการของคณะ มีการใช้ไฟ จึงอาจมีความเสี่ยงในการเกิดประกายไฟ ดังนั้นบุคคลากรที่เกี่ยวข้องจึงควรมีความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะในเรื่องของ การป้องกันอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเบื้องต้น

 

หมวดข่าว: วิจัย, สำนักงานสีเขียว

ภาพ: นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล

ข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

ผู้ช่วยจัดโครงการ: นางนุชนาถ ไชยมงคล, นายอนุชิต หน่อทอง

Comments are closed.