คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาใน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 3 ตำบลในอำเภอแม่ใจ คือ

  1. ตำบลแม่สุก รับผิดชอบโดย อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ และคณะ
  2. ตำบลแม่ใจ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และคณะ
  3. ตำบลป่าแฝก รับผิดชอบโดย อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์ และคณะ

รวมถึงมีผู้ประสานงานทั้ง 3 ตำบล คือ คุณจริเมศ ไพทูรย์ ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นการจ้งบัณฑิตที่จบใหม่และประชาชนในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่

โดยแต่ละตำบลที่รับผิดชอบได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BCG ประจำชุมชนขึ้น ได้แก่ ตำบลแม่สุกได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบไส้ปูนาและคุ๊กกี้ปูนา ตำบลแม่ใจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำจากกากมะพร้าว และบุหงารำไปสมุนไพรไล่ยุง ส่วนตำบลป่าแฝกมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ และปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์อัดเม็ด ทั้งนี้ ทั้งสามตำบลได้มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาร่วมโชว์และขายในงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase ชม ชิม ช็อป” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งการเข้าร่วมดังกล่าว ส่งผลให้ตำบลแม่ใจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และตำบลแม่สุกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูล/ข่าว : ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
ภาพ : คุณจริเมศน์ ไพฑูรย์ /คุณอนุชิต หน่อทอง

 

 


 

 

 

Comments are closed.