คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ”

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมระยะ 9 เดือน (site visit) ในโครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ในพื้นที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาหม่องไพล น้ำมันไพล และแผ่นประคบสมุนไพร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำไปสู่การลดรายจ่ายด้านสุขภาพ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้อีกด้วย

ภาพ/ข้อมูล/ข่าว : อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์
backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=26191

Comments are closed.