คณะสหเวชศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมการกำหนดตำแหน่งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 เพื่อให้บุคคลากรสายสนับสนุนเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้าแผนงาน คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ คุณวิทยา สุนสะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ และคุณปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและห้องปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ซึ่งในการอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว : นุชนาถ
ภาพ : โกเมศ
Backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=26279

 

Comments are closed.