คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (AHS Student Academic Presentation Contest 2021)

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ โครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS Student Academic Presentation Contest 2021) โดยเป็นการจัดโครงการออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ดำเนินการประกวดผลงานใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของนิสิต และอาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565-2569 จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อประกวดผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เป็นการส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในสถานการณ์จริง และจูงใจให้ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน โดยประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (AHS Student Academic Presentation Contest 2021) ปรับเปลี่ยนจากเดิมนำเสนอในแผ่นไวนิล ให้เป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และให้รางวัล E-Poster preparation Award แก่นิสิตผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก

 

มอบรางวัล E-Poster preparation Award แก่นิสิตผู้มีผลงานดีเด่น และดีมาก

 

ในการจัดโครงการครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมเล่ม E-book ดังลิงค์ที่แนบ

ผลงานสาขากายภาพบำบัด https://online.fliphtml5.com/erhhp/ovsn/

ผลงานสาขาเทคนิคการแพทย์ https://online.fliphtml5.com/erhhp/blbn/

หมวดข่าว: วิจัย

ภาพ: อ.ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงษ์ และ อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร

ข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.