ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัยสายสนับสนุน ที่ได้รับสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน ได้รับสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 : Routine to Research (R2R) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนักวิจัยสายสนับสนุน ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ และฝ่ายนักกายภาพบำบัดในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. นายนพดล เมืองซื่อ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า
ทางคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ เพื่อจะช่วยพัฒนางานประจำภายในคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

Comments are closed.