คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 11

ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในงาน “พะเยาวิจัยครั้งที่ 11” จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2565 ณ อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ การมอบรางวัลดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้มอบรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลของคณะเป็นการนำความรู้ทางสหเวชศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน นำสมุนไพรพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ณ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการนำของ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสหเวชศาสต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งคณะฯ มุ่งมั่นในปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเสมอมา

และในงานพะเยาวิจัยครั้งนี้ ยังมีนักวิจัยสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี

คณะสหเวชศาสตร์มุ่งมั่นผลักดัน และส่งเสริม ให้นักวิจัยทั้งในสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขากายภาพบำบัด พัฒนาและผลิตงานวิจัยที่มีทั้งจำนวนและคุณภาพในระดับดี เพื่อช่วยให้มีองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการ และผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ภาพและข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.