เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ทางคณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พัชรียา อัมพุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานวารสารเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว บรรณาธิการวารสาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น รองบรรณาธิการและเจ้าหน้าที่บริงานงานวารสาร โดยทางคณะขอศึกษาดูงานในส่วนระบบการบริหารงานและงานบุคคล การรับรองวารสารจากฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ รวมถึงรูปแบบและกระบวนการจัดทำวารสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะจะได้นำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวารสารต่อไป

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.พัชรียา อัมพุธ
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th

Comments are closed.