คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับแสดงเจตจำนงในการเป็นองค์กรที่เปี่ยมคุณธรรมพร้อมความโปร่งใส

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับของคณะ ร่วมแสดงเจตจำนง ในการเป็นองค์กรที่เปี่ยมคุณธรรม พร้อมความโปร่งใส ไม่มีและไม่สนับสนุนการโกงทุกรูปแบบตลอดมาและตลอดไป ยึดมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อสาธารณะ

Comments are closed.