สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ผ่านมา บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับนิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้มีการจัดกิจกรรมในโครงการ “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป จำนวน 150 ราย ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงการมีหรือไม่มีแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ภายหลังการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีน

โดยในการจัดโครงการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SAR-CoV2 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ร่วมกับกิจกรรมการให้ความรู้ในการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรือ Nasal swab สำหรับการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SAR-CoV2 ในโรค COVID-19 ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย Rapid strip test ได้อย่างถูกต้อง และการแปลผลการตรวจพบ/ไม่พบแอนติบอดีที่บ่งชี้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SAR-CoV2 ร่วมกับประวัติการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีนในแต่ละบุคคล

โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าว นิสิตเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสภานการณ์จริงให้กับนิสิต และปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย

ข้อมูล/ข่าว : ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
ภาพ : คุณวสันต์ เงินชุ่ม / คุณพิมพร วงค์ราษฎร์

Comments are closed.