คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพ

ahs-km-criteria-federation-of-mt-pt-2019

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ โดยทั้งสองหลักสูตรที่คณะดำเนินการสอนนั้นได้มีการตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ความรู้ความเข้าใจยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนทางคณะสหเวชได้มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งโครงการนี้จะทำให้บุคลากรทุกคน ทั้งบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนจะได้มีความเข้าใจต่อเกณฑ์ของสภาวิชาชีพได้ตรงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป

ข่าว : ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข

Comments are closed.