คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 “ระดับดี”

up-ahs-greenoffice-2564

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดี (เหรียญทองแดง) โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียวให้กับคณะสหเวชศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินในรูปแบบลงพื้นที่จริง และการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์

นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทางคณะสหเวชศาสตร์มีความภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียจากการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHSs)

ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวทางคณะสหเวชศาสตร์ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ต่าง ๆ ของคณะอีกด้วย

backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=24542

up-ahs-greenoffice-2564

Comments are closed.