คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (FF66)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (FF66) โดยมีคณาจารย์ในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE) ระดับ Premier League จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ อ.ดร.กภ.พัชรียา อัมพุธ “โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UOE) ระดับ Division 2” จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ อ.ดร.กภ.สินธุพร มหารัญ “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” จำนวน 20 โครงการ ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์
 2. อ.ดร.กภ.นพรัตน์ สังฆะฤทธิ์
 3. อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง
 4. อ.ดร.กภ.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา
 5. อ.ดร.ทนพ.สมโภช เสาร์อิน
 6. อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี
 7. ผศ.ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ
 8. อ.ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร
 9. อ.ดร.ทนพญ.คณิตาพร สุภาเดช
 10. อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช
 11. อ.ดร.กภ.ชลธิชา แก้วจอหอ
 12. อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย
 13. อ.ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
 14. อ.ดร.ทนพญ.ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์
 15. อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม
 16. อ.ดร.ทพน.เดช ดอกพวง
 17. ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร
 18. อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์
 19. รศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส
 20. ผศ.กภ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์

โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหมด จำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทางคณะสหเวชศาสตร์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับคณาจารย์/นักวิจัย ทุกท่าน ที่ได้รับการสนันสนุนทุนวิจัย เพื่อจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้มากขึ้นต่อไป

หมวดข่าว: วิจัย
ภาพและข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

 

Comments are closed.