คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกรให้แก่นิสิตและคณาจารย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาแนวคิดการเป็นนวัตกร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตและคณาจารย์เกี่ยวกับหลักการการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ : กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก
ข้อมูล/ข่าว : ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี
backlink -> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=26302

Comments are closed.