นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมค่ายสหเวชฯอาสาพัฒนาชุมชน

ค่ายสหเวชฯอาสาพัฒนาชุมชนโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2566 ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านขัวญคีรี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและการคมนาคมค่อนข้างเข้าถึงยาก โดยในค่ายนิสิตได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของชุมชน การฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพทางด้านเทคนิคการแพทย์ในการตรวจคัดกรองการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การตรวจแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้รากสาดใหญ่  (scrub typhus) การตรวจหมู่เลือด รวมทั้งมีการบำบัดผู้ป่วยติดเตียงและเด็กออทิสติกโดยวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การให้คำแนะนำของคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และนักกายภาพบำบัด โดยในกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิตสหเวชศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสุขนิสัยในการเป็นผู้ให้และมีจิตบริการในการช่วยเหลือชุมชน

Comments are closed.