คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (AHS Student Academic Presentation and Contest 2022)

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี

คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

(AHS Student Academic Presentation and Contest 2022)

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “โครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (AHS Student Academic Presentation Contest 2022)” โดยเป็นการจัดโครงการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการประกวดผลงานใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของนิสิต และอาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565-2569 จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อประกวดผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) เป็นการส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยในสถานการณ์จริง และจูงใจให้ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน โดยประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (AHS Student Academic Presentation Contest 2022) ปรับเปลี่ยนจากเดิมนำเสนอในแผ่นไวนิลให้เป็นแบบการจัดนิทรรศการ และแข่งขันการนำเสนอด้วยวาจา มีโครงการวิจัยนิสิตเข้าร่วม จำนวน 54 โครงการ มอบรางวัล AHS Academic Preparation Award แก่นิสิตผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และดีมาก จำนวน  10 รางวัล  มอบโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ภาพกิจกรรม

หมวดข่าว: วิจัย

ภาพ: อ.ดร.กภ.เอกราช วงศ์ษายะ และ ผศ.ดร.ทนพญ.สาวิตรี นะงอลา

ข่าว: อ.ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช

Comments are closed.