สำนักงานสีเขียว

Green Office

g2

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.1 ประกาศขอบเขตการขอรับการรับรองสำนักงานสีเขียวคณะสหเวชศาสตร์

1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คณะสหเวชศาสตร์

1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

1.1.5 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม คณะสหเวชศาสตร์


1.2.1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

1.2.1(2) ผังโครงสร้างคณะกรรมการฯ


1.3.1(1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ประจำปี 2564

1.3.1(2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input) ปี 2564

1.3.1(3) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี 2564

1.3.2 ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ


1.4.1 บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม


1.6.1 แผนดำเนินโครงการ


1.8.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ

1.8.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ