FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรคือเท่าไหร่?

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ณ ปัจจุบัน เป็นรูปแบบเหมาจ่าย จำนวน 28,000 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวโหลดประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2564

ช่วงระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาคือเมื่อไหร่?

ช่วงระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถตรวจสอบได้จากประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตต้องการลาป่วยหรือลากิจต้องทำอย่างไร?

นิสิตสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบลานิสิตจากเว็บไซต์ของคณะ กรอกรายละเอียด และนำเอกสารไปส่งให้กับอาจารย์ประจำรายวิชานั้นๆ

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบลานิสิต คณะสหเวชศาสตร์

ต้องการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถทำได้หรือไม่?

นิสิตสามารถผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

  • ผ่อนผันระยะเวลา 1 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 500 บาท
  • ผ่อนผันระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 750 บาท
  • ผ่อนผันระยะเวลา 5-6 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

โดยนิสิตต้องยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ UP.18 ในระบบบริการการศึกษา (REG) ก่อนหมดเขตชำระเงินตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ระบบบริการการศึกษา (REG)

ต้องการขอใบรับรองการเป็นนิสิต สามารถขอได้ที่ไหน?

นิสิตสามารถขอใบรับรองการเป็นนิสิตได้ โดยนำแบบฟอร์มจากต้นสังกัด(ถ้ามี) มาติดต่องานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

งานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ โทร 0 5446 6666 ต่อ 3869

ต้องการสอบถามหรือมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ไหน?

หากนิสิตต้องการสอบถามหรือสอบถามเรื่องทุนการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่

facebook fanpage คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook fanpage กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

มหาวิทยาลัยบังคับให้อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่?

มหาวิทยาลัยพะเยาไม่มีการบังคับให้นิสิตทุกชั้นปีพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แต่เนื่องจากในชั้นปีที่ 1 จะมีกิจกรรมค่อนข้างมาก และอาจจะไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้เท่านั้น จึงแนะนำให้มีการพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลข้างต้น