ติดต่อเรา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์/โทรสาร

0 5446 6697

อีเมล

AHS@up.ac.th

Socialize
ติดต่อส่วนงานย่อยในคณะ

โทร 0 5446 6666 ต่อ

  • สายตรงคณบดี ต่อ 8979
  • งานธุรการ ต่อ 3336
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 3338
  • งานบริการการศึกษา ต่อ 3869
  • งานบุคคล ต่อ 3872
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 3339
  • การเงินและบัญชี ต่อ 3340
  • งานพัสดุและอาคารสถานที่ ต่อ 3871
  • งานยานพาหนะ ต่อ 3873
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ต่อ 3873
ข้อเสนอแนะ/ติชม