คณะสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานกรรมการ อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) และ อ.ดร.นภาพร เอี่ยมละออ 
Read more
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
Read more