คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านและเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รู้จักสาขาของตัวเองให้มากขึ้น โดยทางสาขากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม “เห็น สัมผัส รู้สึก ลิ้มลองวิชาชีพกายภาพบำบัด” เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานที่เรียน บรรยากาศห้องเรียน เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ อีกทั้งยังจัดให้มีรุ่นพี่ในสาขาที่มาให้คำแนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิต และการเรียนอีกด้วย และในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์จัดให้มีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และให้นิสิตได้สัมผัสถึงการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฎิบัติการต่างๆ 
Read more
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) ให้กับนิสิตใหม่สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับแผนการศึกษา แนะนำระบบกิจกรรมของคณะ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้งแนะนำบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถ “อยู่และเรียนอย่างมีความสุข” 
Read more
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ข้อมูลด้านวิชาการ รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนของนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคณะสหเวชศาสตร์และมหาวิทยาลัย ในการส่งบุตรหลานมาเรียน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 5 
Read more