ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง จึงทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ขึ้นและประกอบกับทางแขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการใช้ Microsoft Teams ในการเรียนการสอนในภาวะปรกติภายใต้แนวคิด “Paperless Classroom” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาในทุกรายวิชา พบว่า Microsoft Teams มีศักยภาพในการใช้เป็นห้องเรียนเสมือนจริงได้ สามารถสื่อสารกับนิสิต วัดผลและติดตามผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิต รวมไปถึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนของนิสิตได้เป็นอย่างดี ทางแขนงวิชาฯ จึงได้มีการจัดทำ “คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการสอนและการสอบออนไลน์” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Teams และผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณาจารย์ที่ยังไม่เคยใช้งานหรือคณาจารย์ที่เคยใช้งานแล้วแต่ยังไม่คุ้นชิน ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในแบบปรกติมากที่สุด โดยเนื้อหาภายในคู่มือจะเริ่มตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปของ Microsoft Teams การติดตั้งลงในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ การสร้างและการจัดการห้องเรียน 
Read more
ดาวโหลด แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการจัดสอบออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 แพร่ระบาด
Read more
คลิกดาวโหลด แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด
Read more
>>> ดาวโหลด แนวปฏิบัติคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 <<<
Read more
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการทดลองสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ในโครงการทบทวนความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 
Read more
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าเพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้มีความมั่นใจในศักยภาพในการรับมือของคณะฯ โดยคณบดีฯ ได้แจ้งสรุปแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและขอให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ เตรียมความพร้อม ด้านการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ จัดเตรียมหน้ากากอนามัย จัดทำแบบสำรวจความเสี่ยงของบุคลากร จัดทีมตั้งรับหากเกิดการระบาดในวงกว้าง 
Read more
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ IQA ระดับคณะ มุ่งสู่ EdPEx ในช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Read more
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 โครงการนักเรียนเรียนดี และโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 👉 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://reg.up.ac.th/admission/apply1/selectform/1 👉 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องผ่านการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่าน www.admission.up.ac.th ในวันที่ 17-24 
Read more
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ โดยทั้งสองหลักสูตรที่คณะดำเนินการสอนนั้นได้มีการตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ๆ ทำให้ความรู้ความเข้าใจยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนทางคณะสหเวชได้มีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งโครงการนี้จะทำให้บุคลากรทุกคน ทั้งบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนจะได้มีความเข้าใจต่อเกณฑ์ของสภาวิชาชีพได้ตรงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินครั้งต่อไป ข่าว : ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข
Read more
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ได้จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก” เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยาย ประกอบไปด้วย 
Read more