การเข้าศึกษา

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจคณะสหเวชศาสตร์ของเรา เรายินดีที่จะแนะนำช่องทางและรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในคณะของเรา ดังนี้

TCAS 66

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัคร 21 พฤศจิกายน 2565 - 26 ธันวาคม 2565
TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 โครงการ คือ
  1. โครงการนักเรียนเรียนดี
  2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยทั้ง 2 โครงการ เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
โครงการโครงการนักเรียนเรียนดีโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)นักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 2 ส่วนรวมกัน ได้แก่
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 3.00 มีค่าน้ำหนักคะแนน 20%
2. ความถนัดทั่วไป (TGAT) มีค่าน้ำหนักคะแนน 80%
รวม 100%

โดยนำน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
30 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
40 คน
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
20 คน
การเลือกลำดับผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก

*สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัครด้วยตัวเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้เพียง 1 อันดับ

*สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัครด้วยตัวเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
กำหนดการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 26 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2566

ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่าน www.admission.up.ac.th และส่งผลการตรวจผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 21 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 25 มกราคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
*หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 2 ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ)

รับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 มีนาคม 2566
TCAS รอบที่ 2 ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ) เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
ระบบการรับเข้าระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ)
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 40%
3. A-Level (64-ฟิสิกส์) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
4. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
รวม 100%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 20%
3. A-Level (61-คณิตศาสตร์ 1) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
4. A-Level (65-เคมี) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
5. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
6. A-Level (82-ภาษาอังกฤษ) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
รวม 100%

โดยนำน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
30 คน
การเลือกลำดับผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก

*สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัครด้วยตัวเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
กำหนดการสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 24 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 28 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 3 Admission

รับสมัคร 7-13 พฤษภาคม 2566
TCAS รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
ระบบการรับเข้าAdmission
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ และผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ ได้แก่

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 40%
3. A-Level (64-ฟิสิกส์) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
4. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
รวม 100%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 20%
3. A-Level (61-คณิตศาสตร์ 1) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
4. A-Level (65-เคมี) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
5. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
6. A-Level (82-ภาษาอังกฤษ) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
รวม 100%

โดยนำน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
20 คน
กำหนดการสมัครผ่านเว็บไซค์ www.student.mytcas.com
วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 มิถุนายน 2566

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 4 (ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้)

คณะเราไม่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รอบที่ 5 (ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้)

คณะเราไม่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5