การเข้าศึกษา

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจคณะสหเวชศาสตร์ของเรา เรายินดีที่จะแนะนำช่องทางและรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาในคณะของเรา ดังนี้

TCAS 67

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 มกราคม 2567
TCAS รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 2 โครงการ คือ
  1. โครงการนักเรียนเรียนดี
  2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยทั้ง 2 โครงการ เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
โครงการโครงการนักเรียนเรียนดีโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ ความพิการของแขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 3.00 แผนการเรียนวิทย์-คณิต น้ำหนัก 20%
2. TGAT น้ำหนัก 80%
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
30 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
50 คน
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
20 คน
การเลือกลำดับผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรกผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้เพียง 1 อันดับ
กำหนดการลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซค์ www.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 19 มกราคม 2567

ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่าน www.admission.up.ac.th และส่งผลการตรวจผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 27 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 29 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567
*หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2567 ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 2 ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ)

รับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 มีนาคม 2567
TCAS รอบที่ 2 ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ) เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
ระบบการรับเข้าระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ทั่วประเทศ)
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ ความพิการของแขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ ได้แก่

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 40%
3. A-Level (64-ฟิสิกส์) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
4. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
รวม 100%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 20%
3. A-Level (61-คณิตศาสตร์ 1) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
4. A-Level (65-เคมี) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
5. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
6. A-Level (82-ภาษาอังกฤษ) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
รวม 100%

โดยนำน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
30 คน
การเลือกลำดับผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลำดับสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก

*สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบรับสมัครด้วยตัวเองได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
กำหนดการสมัครผ่านเว็บไซค์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 23 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 27 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 30 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน www.admission.up.ac.th
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 Admission

รับสมัคร 6-12 พฤษภาคม 2567
TCAS รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) รายละเอียดดังนี้
ระบบการรับเข้าAdmission
ผู้มีสิทธิ์สมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีจำนวนหน่วยกิจในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ และผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เรียบร้อยแล้ว
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป
คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ ความพิการของแขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคในการประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15 Hue Test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรง ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ ได้แก่

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 40%
3. A-Level (64-ฟิสิกส์) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
4. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 25%
รวม 100%

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. TGAT (90-ความถนัดทั่วไป) มีค่าน้ำหนักคะแนน 20%
3. A-Level (61-คณิตศาสตร์ 1) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
4. A-Level (65-เคมี) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
5. A-Level (66-ชีววิทยา) มีค่าน้ำหนักคะแนน 30%
6. A-Level (82-ภาษาอังกฤษ) มีค่าน้ำหนักคะแนน 10%
รวม 100%

โดยนำน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวนรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
20 คน
กำหนดการสมัครผ่านเว็บไซค์ www.student.mytcas.com
วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2567

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th
วันที่ 4 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2567

รอบที่ 4 (ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้)

คณะเราไม่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รอบที่ 5 (ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้)

คณะเราไม่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 5