หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     :  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Physical Therapy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  :  กายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย   :  กภ.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.PT.

ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด
 2. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดรวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ในการประกอบวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 3. มีทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
 5. สามารถสื่อสารด้วยรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า แก้ไขปัญหา สนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบำบัด
 6. สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีทักษะพื้นฐานด้านการวิจัย ค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

145 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
⠀⠀1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 21 หน่วยกิต
⠀⠀1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 104 หน่วยกิต
⠀⠀2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน 16 หน่วยกิต
⠀⠀2.2 กลุ่มวิชาเอก 71 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.1 วิชาเอกบังคับ 68 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.2 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 140 หน่วยกิต
การรับเข้าศึกษา
 • เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญา วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เพียงสาขาวิชาเดียว

แผนการรับนิสิตต่อปีการศึกษา

ปีละ 60 คน

การจัดการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค และมีการศึกษาในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3

กระบวนการเรียนการสอน

ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรคาดหวังไว้อย่างครบถ้วนทุกด้าน อาทิเช่น

 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม: สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เน้นเรื่องสิทธิผู้ป่วยและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
 • ด้านความรู้: ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ได้แก่ เรียนรู้โดยออกให้บริการแก่ชุมชนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาสอน
 • ทักษะทางปัญญา: จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมถึงกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: จัดกิจกรรมที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
 • สุนทรียภาพ: ให้นิสิตบริการตรวจสุภาพทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือประชาชนในชุมชน
 • สุขภาพและบุคลิกภาพ: ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในชั่วโมงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรในการรักษาสุขภาพ รวมถึงตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองแบบทั่วไป (universal precaution)
 • ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ: จัดให้มีการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองในห้องปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน
วิธีการประเมินผล

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร อาทิ

 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม: ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา
 • ด้านความรู้: ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และประเมินการนำเสนองานในชั้นเรียน
 • ทักษะทางปัญญา: ประเมินจากการนำเสนอรายงานและการตอบข้อซักถามในชั้นเรียน รวมถึงการออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะการนำเสนอ การฟัง และการเขียน
 • สุนทรียภาพ: ประเมินจากคะแนนฝึกปฏิบัติของนิสิตโดยอาจารย์ผู้คุมฝึกงาน ณ โรงพยาบาลที่นิสิตไปฝึกงานหรือคะแนนความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการในชุมชน
 • สุขภาพและบุคลิกภาพ: ประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน ทั้งเวลาเรียนและเวลาฝึกปฏิบัติหรือเวลาออกให้บริการในชุมชน
 • ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ: ประเมินทักษะที่บูรณาการทั้งความรู้ เจตนคติ และการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรและผู้รับบริการ โดยการสอบปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง ณ ห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกงาน
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • ต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา และสอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากสภาเทคนิคการแพทย์
 1. นักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์
 2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย
 3. ตัวแทนบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 4. นักวิชาการด้านการประเมินสภาวะสุขภาพในบริษัทประกันชีวิต
 5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้หลากหลายสาขาวิชา อาทิ เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลินิก พิษวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

โดยสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2554

โดย สกอ.

เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 5 ก.ค. 2555

โดยสภาเทคนิคการแพทย์

รับรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ปรับปรุงครั้งล่าสุด

พฤษภาคม 2560