หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง 2565

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Physical Therapy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย  : กายภาพบำบัดบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย   : กภ.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Physical Therapy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : B.PT.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผนการรับนิสิตต่อปีการศึกษา

ปีละ 60 คน

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 103 หน่วยกิจ
⠀⠀2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 28 หน่วยกิจ
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
⠀⠀⠀⠀⠀2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
⠀⠀2.2 กลุ่มวิชาเอก 75 หน่วยกิจ
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.1 วิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิจ
⠀⠀⠀⠀⠀2.2.2 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิจ
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 139 หน่วยกิจ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
English for Daily Life
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 1 (0-2-1)
Technology Usage for Digital life
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3 (2-2-5)
Artistic for Life Management
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (2-3-6)
Life Science Physics
363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3 (2-3-6)
Basic Anatomy
381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 1 (1-0-2)
Introduction Physical Therapy
รวม 16 หน่วยกิจ

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1 (0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
English for Communication
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2 (1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
247102 ชีวสถิติ 3 (2-2-5)
Biostatistics
367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3 (2-2-5)
Basic Physiology
363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4 (3-3-8)
Human Gross Anatomy
รวม 19 หน่วยกิจ

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 3 (2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2 (0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3 (3-0-6)
Cell and Molecular Biology
330201 หลักพยาธิวิทยา 2 (2-0-4)
Principle of pathology
381211 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 2 (1-3-4)
Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion
365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 (2-3-6)
Basic Biochemistry
381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบำบัด 2 (1-3-4)
Physical Performance and Therapeutic Massage
รวม 17 หน่วยกิจ

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1 (0-2-1)
Health Environment and Community Management
363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4 (3-3-8)
Human Neuroanatomy
381213 ทักษะพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัดชุมชน 1 (0-2-3)
Basic Skills for Community Physical Therapy
381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2 (1-2-3)
Biomechanics of Human Movement
381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2 (1-3-4)
Assistive Devices and Transferring
381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 2 (1-3-4)
Exercise Therapy I
381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2 (1-3-4)
Thermotherapy
รวม 14 หน่วยกิจ

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 3 (2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2 2 (1-3-4)
Exercise Therapy II
381331 การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า 2 (1-2-3)
Electrotherapy and Electrodiagnosis
381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2 (1-3-4)
Manipulative Therapy
381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 1 3 (2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 3 (2-2-5)
Neurological Physical Therapy I
381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1 3 (2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1 3 (2-2-5)
Pediatric Physical Therapy I
รวม 21 หน่วยกิจ

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2 3 (2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy II
381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 3 (2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 3 (2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2 2 (1-3-4)
Pediatric Physical Therapy II
381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 1 (0-4-0)
Practice in Physical Therapy I
381360 ระเบียบวิธีวิจัย 2 (2-0-4)
Research Methodology
381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1 2 (1-3-4)
Physical Therapy in Community I
381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ 2 (1-2-3)
Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x)
Free Elective
รวม 21 หน่วยกิจ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 4 (0-32-0)
Practice in Physical Therapy II
รวม 4 หน่วยกิจ
หมายเหตุ : รายวิชา 381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจำนวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 352 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3 (0-6-3)
Integration for Professional Innovation
381416 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด 2 (2-0-4)
Exercise Physiology for Physical Therapy
381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 1 (0-4-0)
Practice in Physical Therapy III
381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1 (0-3-2)
Seminar in Physical Therapy
381462 ภาคนิพนธ์ 1 (0-3-2)
Term Paper
381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2 1 (0-3-2)
Physical Therapy in Community II
381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา 2 (1-2-3)
Physical Therapy in Sports
381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ 2 (2-0-4)
Physical Therapy in Special Conditions
381483 หลักการบริหารงานเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด 1 (1-0-4)
Principle Administration in Physical Therapy
381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบัด 1 (1-0-4)
Professional Law and Ethics in Physical Therapy
3814xx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x)
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x)
Free Elective
รวม 21 หน่วยกิจ

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 6 (0-36-0)
Practice in Physical Therapy IV
รวม 6 หน่วยกิจ
หมายเหตุ : รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 มีการจัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจำนวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
 1. ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 4. ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพคำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
 5. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
 6. ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 7. ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 8. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผลทางคลินิก
 9. ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี
 10. ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีศิลปะ
อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา และสอบได้ใบประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบำบัด
 1. นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ธุรกิจบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสโมสรกีฬา เป็นต้น
 2. นักวิชาการด้านสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 3. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย
 4. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
 5. นักกายภาพบำบัดที่ทำงานต่างประเทศ
 6. ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว
 7. นักกายภาพบำบัดอิสระ
 8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การรับเข้าศึกษา
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีความพิการทางด้านร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญา กายภาพบำบัดบัณฑิต (กภ.บ.)

การจัดการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค และมีการศึกษาในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3

กระบวนการเรียนการสอน

ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรคาดหวังไว้อย่างครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ และด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ

วิธีการประเมินผล

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี เพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และประเมินการนำเสนองานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ และรู้จักการให้ เป็นต้น

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
 2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
 3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
 4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 5. เป็นไปตามประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2561
  1. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
  2. ได้แต้มไม่ต่ำกว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบำบัด (หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก)
 6. สอบรวบยอด (comprehensive examination) ผ่านตามประกาศของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

โดยสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โดยสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด

รับรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด

เมษายน 2565