ศิษย์เก่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่นิสิตปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2561

“มีความเป็นเลิศด้านจัดการศึกษาในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ อันดับ 1-2 ของภาคเหนือ ภายในปี 2564”

พันธกิจ

  1. ผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ของ ทปอ. อย่างน้อย 9 ใน 11 เกณฑ์ หรือ 80% ของจำนวนเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ขณะนั้น  ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ทุกหลักสูตร ภายในปีการศึกษา 2562
  2. อัตราการพ้นสภาพ (Dropout Rate) ของนิสิตอันเนื่องมาจากผลการเรียน (Retire) รวมตลอดหลักสูตร (ปี1-4) ≤ 10% อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 62  63  64)
  3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากการสอบทั้งปี ≥ 80% ของจำนวนที่สมัครสอบทั้งหมด  อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 62  63  64)
  4. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี ≥ 90% อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 62  63  64)

ค่านิยม

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ยึดถือค่านิยมร่วม 7 ประการ (สัตตะ Core Values) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเชิงเทียนทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้คอยเตือนใจ