วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2561

“มีความเป็นเลิศด้านจัดการศึกษาในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ อันดับ 1-2 ของภาคเหนือ ภายในปี 2564”

พันธกิจ

 1. ผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ของ ทปอ. อย่างน้อย 9 ใน 11 เกณฑ์ หรือ 80% ของจำนวนเกณฑ์ทั้งหมดที่ใช้อยู่ขณะนั้น  ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 ทุกหลักสูตร ภายในปีการศึกษา 2562
 2. อัตราการพ้นสภาพ (Dropout Rate) ของนิสิตอันเนื่องมาจากผลการเรียน (Retire) รวมตลอดหลักสูตร (ปี1-4) ≤ 10% อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 62  63  64)
 3. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากการสอบทั้งปี ≥ 80% ของจำนวนที่สมัครสอบทั้งหมด  อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 62  63  64)
 4. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี ≥ 90% อย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 62  63  64)

ค่านิยม

บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ยึดถือค่านิยมร่วม 7 ประการ (สัตตะ Core Values) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเชิงเทียนทั้ง 7 ของสัตภัณฑ์อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ไว้คอยเตือนใจ

ค่านิยมร่วม

 1. Competence – หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)
 2. Freedom – หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence) (ทำให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ)
 3. Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ) (ทำให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)
 4. Generosity – หลักความมีน้ำใจ (มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ทำให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)
 5. Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จากการทำงานและการดำเนินชีวิต) (ทำให้เกิดปัญญารวมหมู่)
 6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน) (ทำให้เกิดพลังสามัคคี) (ทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
 7. Local and Global Spirit – หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”) (ทำให้เกิดความเป็นสากล หรือ Internationalization)

ทั้งนี้ สัตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา อันประกอบไปด้วยเชิงเทียน 7 เล่ม เป็นสัญลักษณ์แทนค่านิยมร่วม 7 ประการนี้ด้วย ดังภาพต่อไปนี้