การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการและมาตรการป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000)


ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6697 ต่อ 3336 หรือ โทรสาร หมายเลข 0 5446 6697


สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6666 ต่อ 3335


เว็ปไซต์ www.ahs.up.ac.th


Facebook fanpage : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/ahsup2010

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่งความคิดเห็นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ส่งความคิดเห็น ณ ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000)


ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6697 ต่อ 3336 หรือ โทรสาร หมายเลข 0 5446 6697


สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6666 ต่อ 3335


เว็ปไซต์ www.ahs.up.ac.th


Facebook fanpage : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/ahsup2010

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-ไม่มีข้อมูล เนื่องจากคณะกำลังเริ่มจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต-

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-ไม่มีข้อมูล เนื่องจากคณะกำลังเริ่มจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต-

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ