การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการและมาตรการป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000)


ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6697 ต่อ 3336 หรือ โทรสาร หมายเลข 0 5446 6697


สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6666 ต่อ 3335


เว็ปไซต์ www.ahs.up.ac.th


Facebook fanpage : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/ahsup2010

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่งความคิดเห็นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ส่งความคิดเห็น ณ ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000)


ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6697 ต่อ 3336 หรือ โทรสาร หมายเลข 0 5446 6697


สายตรง คณบดีฯ โทรศัพท์ หมายเลข 0 5446 6666 ต่อ 3335


เว็ปไซต์ www.ahs.up.ac.th


Facebook fanpage : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/ahsup2010

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

จริยธรรม