ศิษย์เก่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่นิสิตปัจจุบัน

อ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์