ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์

putthipong
ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
  • +66 54 466 666 ต่อ 8979
  • puttipong.po@up.ac.th
  • CV
  • Google Scholar
ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

+66 54 466 666 ต่อ 3339

supaporn.kh@up.ac.th

ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา

+66 54 466 666 ต่อ 3339

eakkapote.pr@up.ac.th

patchareeya
ดร.พัชรียา อัมพุธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร

+66 54 466 666 ต่อ 3326
patchareeya.am@up.ac.th

ajamon
ผศ.อรรจน์มน ธรรมไชย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและและนวัตกรรมชุมชน

+66 54 466 666 ต่อ 3326
ajchamon.th@up.ac.th

ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนารายได้

+66 54 466 666 ต่อ 3326
arunrat.sr@up.ac.th

ดร.พริน คำเส็ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ

+66 54 466 666 ต่อ 3328

parin.ka@up.ac.th

อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์

serm
ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ
ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

surapinit@hotmail.com

ผศ.ดร.ณัฎฐพักตร์ ศีลวัตธำรง
รองประธานหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

benchaluk.th@up.ac.th

ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล/หัวหน้าแขนงภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

+66 54 466 666 ต่อ 3339

sawitree.na@up.ac.th

ดร.ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์
ประธานฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

piyawan.am@up.ac.th

ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา

+66 54 466 666 ต่อ 3339

eakkapote.pr@up.ac.th

ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

+66 54 466 666 ต่อ 3339

supaporn.kh@up.ac.th

ดร.ศุภกัญญา ลาสม
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล

+66 54 466 666 ต่อ 3339

supakanya.la@up.ac.th

benjamart
ดร.เบญจมาศ สุระเดช
ผู้ช่วยเหรัญญิก

+66 54 466 666 ต่อ 3339

benjamart.su@up.ac.th

sarayou
ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล

+66 54 466 666 ต่อ 3339

sarayot.ra@up.ac.th

aksarakorn
ผศ.ดร.อักษรากร คำมาสุข
หัวหน้าแขนงวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลินิก/ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม

+66 54 466 666 ต่อ 3339

aksarakorn.ku@up.ac.th

ผศ.ดร.กรุง ผิวพรรณ์
ฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

krung.ph@up.ac.th

ผศ.ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

+66 54 466 666 ต่อ 3339

sittiporn.su@up.ac.th

kasem
ดร.เกษม สมทะนะ
ฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

kasem.so@up.ac.th

ดร.คณิตาพร สุภาเดช
ฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม

+66 54 466 666 ต่อ 3339

kanittapon.su@up.ac.th

ผศ.ดร.อรพินท์ อินศวร
ผู้ช่วยเลขานุการ

+66 54 466 666 ต่อ 3339

orapin.th@up.ac.th

dowyot
ดร.ดาวยศ ดาวเรือง
ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล

+66 54 466 666 ต่อ 3339

daoyot.da@up.ac.th

dech-do
ดร.เดช ดอกพวง
หัวหน้าแขนงวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยา/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

+66 54 466 666 ต่อ 3339

dech.do@up.ac.th

รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส
ฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

sitthichai.pa@up.ac.th

ดร.พิไลพร จงรวมกลาง
ฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

+66 54 466 666 ต่อ 3339

philaiphon.jo@up.ac.th

ดร.สมโภช เสาร์อิน
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

+66 54 466 666 ต่อ 3339

somphot.sa@up.ac.th

ดร.พริน คำเส็ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและกิจการพิเศษ

+66 54 466 666 ต่อ 3328

parin.ka@up.ac.th

fah
อ.ฟ้า เชื้อหงษ์ทอง
อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3339

fah.ch@up.ac.th

narong
ผศ.ณรงค์ นวลเมือง
อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3339

narong.nu@up.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

noppadon
นายนพดล เมืองซื่อ
หัวหน้านักวิทยาศาสตร์/จุลชีววิทยาคลินิก

+66 54 466 666 ต่อ 3343

noppadon.mu@up.ac.th

plubplung
นางพลับพลึง แสนใส
นักวิทยาศาสตร์ เคมีคลินิก

+66 54 466 666 ต่อ 3342

plubplung.kh@up.ac.th

ekapong
นายเอกพงค์ บริบุญวงค์
นักวิทยาศาสตร์ โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

+66 54 466 666 ต่อ 3332

ekaphong.bo@up.ac.th

pimporn
นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์
นักวิทยาศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

+66 54 466 666 ต่อ 3331

pimporn.wo@up.ac.th

อาจารย์สาขากายภาพบำบัด

weerasak
ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา
ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

+66 54 466 666 ต่อ 3326

weerasak.ta@up.ac.th

ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี
ประธานฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าแขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบประสาท

+66 54 466 666 ต่อ 3326

arunee.pr@up.ac.th

ดร.สมฤทัย พุ่มสลุด
ประธานฝ่ายวิจัย

+66 54 466 666 ต่อ 3326

somruthai.po@up.ac.th

ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนารายได้

+66 54 466 666 ต่อ 3326
arunrat.sr@up.ac.th

ดร.สินธุพร มหารัญ
ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

+66 54 466 666 ต่อ 3326

sinthuporn.ma@up.ac.th

ดร.ปาจรีย์ มาน้อย
หัวหน้าแขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต

+66 54 466 666 ต่อ 3326
pacharee.ma@up.ac.th

ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี
หัวหน้าแขนงวิชากายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

+66 54 466 666 ต่อ 3818
sudarat.su@up.ac.th

nichapa
ผศ.ณิชาภา พาราศิลป์
หัวหน้าแขนงวิชากายภาพบำบัดในเด็ก

+66 54 466 666 ต่อ 3326
nichapa.pa@up.ac.th

ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326
suphannika.la@up.ac.th

ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326

panida.ha@up.ac.th

patchareeya
ดร.พัชรียา อัมพุธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร

+66 54 466 666 ต่อ 3326
patchareeya.am@up.ac.th

monthinee
อ.มณฑินี วัฒนสุวกุล
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326
monthinee.wa@up.ac.th

chonticha kaewjoho
ดร.ชลธิชา แก้วจอหอ
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3328

chonticha.ka@up.ac.th

ajamon
ผศ.อรรจน์มน ธรรมไชย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและและนวัตกรรมชุมชน

+66 54 466 666 ต่อ 3326
ajchamon.th@up.ac.th

boonsita
ดร.บุญสิตา สุวรรณกุล
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326
boonsita.sa@up.ac.th

eakarat
อ.เอกราช วงศ์ษายะ
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326
eakarach.wo@up.ac.th

nopparat
ดร.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์
อาจารย์

+66 54 466 666 ต่อ 3326
noppharath.sa@up.ac.th

kawaree
อ.เกวลี สีหราช
อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3326
kewalee.se@up.ac.th

sirintip
ผศ.ศิรินทิพย์ คำฟู
อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3326
sirintip.ku@up.ac.th

chachadaporn
อ.ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น
อาจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3326
chatchadaporn.ja@up.ac.th

นักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด

saisunee
นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท
หัวหน้านักกายภาพบำบัด

+66 54 466 666 ต่อ 3816

saisunee.ko@up.ac.th

palagon
นายพลากร อุดมกิจปกรณ์
นักกายภาพบำบัด

+66 54 466 666 ต่อ 3326

palagon.ud@up.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า
นักกายภาพบำบัด

+66 54 466 666 ต่อ 3816

patcharin.ph@up.ac.th

นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก
นักกายภาพบำบัด

+66 54 466 666 ต่อ 3817

chakkraphan.ho@up.ac.th

สำนักงานเลขานุการ

nuchanart
นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล
หัวหน้าสำนักงาน

+66 54 466 666 ต่อ 3339

nuchanat.ch@up.ac.th

นางปิลันธนา เสรเมธากุล
นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต)

+66 54 466 666 ต่อ 3338

pilunthana.se@up.ac.th

chatareeya
นางคัทรียา วันโน
นักวิชาการเงินและบัญชี

+66 54 466 666 ต่อ 3870

kuttareeya.ja@up.ac.th

thichaporn
นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษา)

+66 54 466 666 ต่อ 3869

tichaporn.po@up.ac.th

natthapong
นายณัฐพงษ์ ขวัญจริง
นักวิชาการพัสดุ

+66 54 466 666 ต่อ 3871

nathaphong.kh@up.ac.th

นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

+66 54 466 666 ต่อ 3873

gomate.la@up.ac.th

นายชนะพล จันทรากาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)

+66 54 466 666 ต่อ 3872

chanapon.ja@up.ac.th

นายจริเมศน์ ไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)

+66 54 466 666 ต่อ 3870

jarimet.pa@up.ac.th

นายอนุชิต หน่อทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)

+66 54 466 666 ต่อ 3873

anuchit.no@up.ac.th