สัญลักษณ์ประจำคณะ

ahs-logo
ตราสัญลักษณ์คณะสหเวชศาสตร์

มีลักษณะเป็นรูปสัตตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง ชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนแถบโค้งสีทอง และมีอักษรภาษาไทยสีน้ำเงินคำว่า คณะสหเวชศาสตร์ อยู่ใต้ชายธงเป็นแนวตรง

สีประจำคณะสหเวชศาสตร์
 • สีประจำคณะสหเวชศาสตร์
  ชื่อสีประจำคณะ: น้ำเงิน
  Color Name: Blue1
  Color Code: RGB: 0 0 255 (#0000FF)
  ความหมาย: สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการวางแผน
 • สีประจำสาขาเทคนิคการแพทย์
  ชื่อสีประจำสาขา: แดงเลือดนก
  Color Name: Crimson
  Color Code: RGB: 194 0 0 (#C20000)
 • สีประจำสาขากายภาพบำบัด
  ชื่อสีประจำสาขา: ชมพู
  Color Name: Hot pink
  Color Code: RGB: 255 105 180 (#FF69B4)
ดอกไม้ประจำคณะสหเวชศาสตร์

ดอกพวงคราม

puangkram