การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

แผนดำเนินการ

การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) – ประเมินปี 2563

ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต – ประเมินปี 2563


ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) โดยบัณฑิต – ประเมินปี 2563

ผลการประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต โดยบัณฑิต – ประเมินปี 2563


ผลการประเมินบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) โดยผู้ใช้บัณฑิต – ประเมินปี 2563

ผลการประเมินบัณฑิต หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต – ประเมินปี 2563


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

การปฏิบัติงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564

ความก้าวหน้าในสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลารับทุนพัฒนาอาจารย์ฯ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ และการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ พ.ศ. 2563

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินผล การปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2560

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้กระเช้าเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วย

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการบุคลากร พ.ศ. 2563 ฉ.2

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล