กฏหมายและอำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 2553

กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐ 2560


พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด 2547

เกณฑ์รับรองสถาบันผลิตบัณฑิต กายภาพบำบัด 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยรับรองปริญญาและสถาบันผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัด 2556


พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547

เกณฑ์รับรองสถาบันผลิตบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยรับรองปริญญาและสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 2553