ประวัติความเป็นมา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กำเนิดขึ้นพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จากเดิมที่มีสถานภาพเป็นวิทยาเขตเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ทำให้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ปรับสถานภาพเป็นคณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้มหาวิทยาลัยพะเยาโดยปริยาย

แต่เดิม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพะเยา มีชื่อเรียกว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” มี “สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปิดรับนิสิตเป็นปีแรกจำนวนสาขาละ 100 คน ในปีการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550) พร้อมกันทุกสาขา

ต่อมาเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา” เพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยาเขตในการแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพื่อให้สำนักวิชา ดูแลจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยรับผิดชอบ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมทั้งมีมติให้เปิดหลักสูตรใหม่อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดังนั้นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์นับแต่ก่อตั้งสำนักฯ จึงมี 4 หลักสูตรด้วยกันดังกล่าว

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคำสั่งให้ย้ายหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของ “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” และราวเดือนเมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคำสั่งให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ไปอยู่ในความดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกลุ่มสาขาวิชามากขึ้น นับแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงวันกำเนิดคณะสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์จึงมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ทำเนียบคณบดี

PrasitChanarat
อาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์
หัวหน้าสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

(1 ตุลาคม 2550 - 14 มกราคม 2554)

malinee
รศ.มาลินี ธนารุณ
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(15 มกราคม 2554 - 20 กุมภาพันธ์ 2562)

yuttana
ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน)

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ahs-logo
ตราสัญลักษณ์คณะสหเวชศาสตร์

มีลักษณะเป็นรูปสัตตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง ชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนแถบโค้งสีทอง และมีอักษรภาษาไทยสีน้ำเงินคำว่า คณะสหเวชศาสตร์ อยู่ใต้ชายธงเป็นแนวตรง

สีประจำคณะสหเวชศาสตร์
 • สีประจำคณะสหเวชศาสตร์
  ชื่อสีประจำคณะ: น้ำเงิน
  Color Name: Blue1
  Color Code: RGB: 0 0 255 (#0000FF)
  ความหมาย: สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการวางแผน
 • สีประจำสาขาเทคนิคการแพทย์
  ชื่อสีประจำสาขา: แดงเลือดนก
  Color Name: Crimson
  Color Code: RGB: 194 0 0 (#C20000)
 • สีประจำสาขากายภาพบำบัด
  ชื่อสีประจำสาขา: ชมพู
  Color Name: Hot pink
  Color Code: RGB: 255 105 180 (#FF69B4)
ดอกไม้ประจำคณะสหเวชศาสตร์

ดอกพวงคราม

puangkram