การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563)


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565)