คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (UP Identity festival # 2) ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิตจาก “กิจกรรมพัฒนานิสิตเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3901) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (FF66)
คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมประชุม “รายงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence: UOE) ประจำปี 2565”
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้โดนใจแหล่งทุน”
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ “ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์” ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานนักวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ขอเชิญชวนอาจารย์หรือผู้ที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัย หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนและประสบความสำเร็จ”
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการศึกษา จำนวน 7 ชุด (152 รายการ)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2565 จำนวน 6 ชุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการศึกษา จำนวน 7 ชุด (152 รายการ)
ระเบียบการใช้ห้องหน่วยวิจัยกลาง สหเวชศาสตร์
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “รณรงค์การคัดแยกขยะ”