คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3901)
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รองศาสตราจารย์
 ระดับเหรียญเงิน  คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล  1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ”
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (AHS Student Academic Presentation Contest 2021)
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กภ.ณิชาภา พาราศิลป์ ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ระเบียบการใช้ห้องหน่วยวิจัยกลาง สหเวชศาสตร์
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “รณรงค์การคัดแยกขยะ”
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2565 จำนวน 6 ชุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564