หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

สหเวชฯ ม.พะเยา สร้างนวัตกรรมสุขภาพด้วยศาสตร์ทางวิชาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการรูปแบบการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) “การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุและบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ”
สาขาเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เพื่อจัดการวางแผนตรวจคัดกรองสุขภาพ ของชาวบ้าน
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง แนวคิดการจัดการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น
คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมิน AUN สาขาเทคนิคการแพทย์
เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดซื้อจัดจ้าง