คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (UP Identity festival # 2) ประเภทนวัตกรรมการดูแลนิสิตด้านสุขภาพจิตจาก “กิจกรรมพัฒนานิสิตเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.อรพินท์ อินศวร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3901) ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากร ที่ได้รับทุน “ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (R2R)
การพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนิสิตปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (AHS Student Academic Presentation and Contest 2022)
คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565”
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการศึกษา จำนวน 7 ชุด (152 รายการ)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2565 จำนวน 6 ชุด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคคลากร ที่ได้รับทุน “ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (R2R)
การพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) คณะสหเวชศาสตร์
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุการศึกษา จำนวน 7 ชุด (152 รายการ)