คณะสหเวชศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ประจำปี 2564 ระดับ 2

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตรการเตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมีศักยภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมห้องปฏิบัติการและวัสดุครุภัณฑ์ สาขาวิชากายภาพบำบัดและสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ก่อนเปิดภาคเรียน
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมออนไลน์ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสปีใหม่และตรุษจีน 2564
โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564)
เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562