คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (3901)
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตรของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ชีวิตนิสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศภายในคณะฯที่อบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่สอง สิ่งอำนวนความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ

รางวัลและความภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลที่ตอกย้ำความสำเร็จของคณะฯในการจัดการเรียนการสอนด้วยบุคลากรที่มีความพร้อมและสื่อการสอนที่ทันสมัย

ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัยสายสนับสนุน ที่ได้รับสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเติมเต็มสมรรถนะด้านเก่งคน (Soft skill) เพื่อติดอาวุธให้แก่นิสิตกายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน “ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” (FF65)
คณะสหเวชศาสตร์ ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 “ระดับดี”
คณะสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์
แสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยคิดเป็น 89.4%
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการวิชาชีพสาธิตสหเวชศาสตร์
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ประกาศบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)