ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี คณะสหเวชศาสตร์ 2560