ภาพกิจกรรม

นิทรรศการแสดงและประกวดโครงงานนิสิตเทคนิคการแพทย์ 2559