ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง กายภาพบำบัดในชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์