ภาพกิจกรรม

โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่ สาขาเทคนิคการแพทย์ (OPEN MT) ปี 2559