ภาพกิจกรรม

โครงการปรับพื้นฐานแก่นิสิตใหม่ สาขากายภาพบำบัด (OPEN UPPT) ปี 2559