ภาพกิจกรรม

โครงการ "เพาะกล้าใหม่ สานสายใยสหเวชฯ" ปีการศึกษา 2559