ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาความรู้แก่อาจารย์แหล่งฝึก (CI) สาขาเทคนิคการแพทย์ 2559