ภาพกิจกรรม

โครงการสหเวชร่วมใจสืบสานป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2559