ภาพกิจกรรม

รับการประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2559